Errori individuali, frittate di squadra: Inter, ora è crisi